U+RooLee

Let's take a coffee break !

Coffee Ware

Glass Dripper

USD 25.00 / HKD 200.00

Glass Dripper & Coffee Beaker Set

USD 42.00 / HKD 330.00

Drip Stand Coffee Set

USD 82.50 / HKD 645.00

Drip Kettle Black 350ml

USD 22.50 / HKD180.00

Drip Kettle Stainless 600ml

USD 26.50 / HKD 210.00

Coffee Beaker
600ml

USD 18.00 / HKD 145.00

Glass Jar

USD 14.50 / HKD 115.00